Pozytywna Sfera

Regulamin i ciasteczka

1.    Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy POZYTYWNA SFERA prowadzony przez: Adama Paciuszkiewicz prowadzącego działalność gospodarczą i wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą ADIKU Adam Paciuszkiewicz adres ul. Zagórna 16/25 00-441 Warszawa NIP: 5272380189 REGON: 362456923. Użytkownik może kontaktować się z POZYTYWNA SFERA drogą pisemną, na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym, a także:
 2. poprzez pocztę elektroniczną o adresie pozytywnasfera@gmial.com
 3. telefonicznie pod numerem tel. 606-640-644
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferowania przez POZYTYWNA SFERA zabawek, sensorów, odzieży dziecięcej, biżuterii.
  1. Ilekroć niniejszy Regulamin posługuje się jednym z poniższych pojęć, należy przez nie rozumieć:

POZYTYWNA SFERA – oznacza podmiot wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu;

Dni robocze – oznaczadni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, określonych właściwymi przepisami;

Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej korzystającą ze Sklepu (w szczególności w celu dokonania zakupu Produktów lub Treści cyfrowych);

Konsument – oznacza Użytkownika zawierającego z POZYTYWNA SFERA Umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Użytkownika;

Konto – oznacza zestaw danych Użytkownika, chroniony hasłem i loginem, zawierający oprócz danych osobowych Użytkownika podawanych w procedurze rejestracji, informacje o jego zamówieniach. Założenie Konta jest niezbędne do dokonywania zakupów w Sklepie;

Produkty – oznacza dla dzieci i dorosłych stanowiących ofertę Sklepu, przygotowywanych bezpośrednio przez zespół Pozytywnej Sfery, takie jak produkty cyfrowe, karty pracy, kolorowanki, webinary, książki i zabawki edukacyjne oraz kosmetyki. Wszystkie autorskie Produkty są chronione zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 288 z późniejszymi zmianami);

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;

Sklep – oznacza podstronę internetową strony www.Pozytywna Sfera.pl poprzez którą prowadzona jest sprzedaż Produktów

Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej takie jak programy komputerowe, aplikacje, muzyka, nagrania wizualne lub dźwiękowe, utwory słowno-muzyczne, teksty, bez względu na to, czy dostęp do nich osiąga się poprzez pobranie czy poprzez odbiór danych przesłanych strumieniowo, na trwałym nośniku czy przy użyciu jakichkolwiek innych środków, mogące być przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych pomiędzy Klientem a POZYTYWNA SFERA, dostępne do zakupu w Sklepie Internetowym.

Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy POZYTYWNA SFERA a Użytkownikiem będącą umową sprzedaży Produktów lub Treści cyfrowych na podstawie, której POZYTYWNA SFERA przenosi na Klienta własność zakupionego Produktu za zapłatą ceny.

Zamówienie – złożona przez Użytkownika oferta (w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego) zawarcia Umowy obejmującej nabycie Produktu.

2.    Ogólne zasady zawierania Umów

 • Umowy są zawierane drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.
  • Produkty dostarczane są wyłącznie drogą listowną/kurierską na adres wskazany przez Klienta;
  • Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu jego warunków.
  • POZYTYWNA SFERA oferuje Produkty oraz Treści cyfrowe wskazane w ofercie Sklepu. Informacje zawarte na stronach i podstronach internetowych www.Pozytywna Sfera.pl oraz na innych stronach dotyczących Produktów i Treści cyfrowych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

3.    Warunki korzystania ze Sklepu

 • Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
  • Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
  • Użytkownik ma prawo korzystać z oprogramowania Sklepu. Oprogramowanie to jest chronione prawem, co oznacza w szczególności brak uprawnienia Użytkownika do dokonywania jakichkolwiek ingerencji w to oprogramowanie.
  • Zasady ochrony danych i informacji Użytkownika określa Polityka Prywatności dostępna na podstronach Sklepu.

4.    Zamówienia i ich realizacja

 • Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie. POZYTYWNA SFERA informuje, ze złożenie Zamówienia prowadzi do zawarcia Umowy i związane jest z koniecznością dokonania zapłaty za zamówione Produkty praz Treści cyfrowe. Dla realizacji Zamówienia niezbędne jest podanie w formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Użytkownika. Jedynie podanie prawidłowych danych umożliwia realizację Zamówienia oraz dostarczenie zamówionych Produktów oraz Treści cyfrowych. Za przypadki błędnego podania danych przez Użytkownika, POZYTYWNA SFERA nie ponosi odpowiedzialności.
  • Z zastrzeżeniem pkt. 4.3. i 4.4., Zamówienia są realizowane w terminie maksymalnym 14 dni roboczych od dnia:
 • złożenia Zamówienia oraz zaksięgowania na rachunku POZYTYWNA SFERA należnej ceny za zamówione Produkty – w przypadku płatności za Zamówienie przelewem, albo
 • złożenia Zamówienia – w przypadku wyboru innych niż ww. form płatności,

Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym jest zastrzeżony na korzyść POZYTYWNA SFERA i POZYTYWNA SFERA dokłada staranności, aby Zamówienia złożone i opłacone do godziny 16:00 każdego dnia roboczego, były wykonywane w następnym dniu roboczym.

 • Jeśli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą oświadczy, że domaga się dostarczenia Treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, wówczas termin realizacji zamówienia jest liczony w sposób przedstawiony w pkt. 4.2 POZYTYWNA SFERA informuje, że w przypadku złożenia przez Konsumenta żądania dostarczenia Treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy (żądania o którym mowa w zdaniu poprzedzającym), Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 5.
  • POZYTYWNA SFERA zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego Zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
  • Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  • Klientowi zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia o przyjęciu zamówienia do realizacji, wraz z treścią tego Regulaminu. Od momentu przesłania tej informacji Klient jest związany złożonym Zamówieniem. Umowa jest zawierana z tą chwilą – przekazania Zamówienia do realizacji (poprzez dokonanie przez POZYTYWNA SFERA stosownej adnotacji na Koncie).
  • Według wyboru Klienta, za zamówione Produkty można zapłacić przelewem bankowym, PayU lub gotówką.
  • W przypadku wyboru płatności w formie przelewu bankowego i braku dokonania płatności w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, POZYTYWNA SFERA jest upoważniony do odstąpienia od Umowy w drodze anulowania Zamówienia.
  • Ceny podane w Sklepie są cenami w polskich złotych, zawierającymi podatek od towarów i usług. POZYTYWNA SFERA pobiera zryczałtowane opłaty związane z kosztami wysyłki zgodne z cennikiem podanym przy składaniu Zamówienia.
  • W przypadku niedostępności wszystkich lub niektórych Produktów objętych Zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, wycofanie się ze złożonej oferty poprzez anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektronicznie niezwłocznie powiadamia Sklep.
  • Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawioną przez POZYTYWNA SFERA fakturą VAT. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych.
  • POZYTYWNA SFERA zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oraz Treści cyfrowych znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych Produktów oraz Treści cyfrowych bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.

5.    Odstąpienie od Umowy

 • Postanowienia tego punktu dotyczą Klientów będących Konsumentami oraz do Przedsiębiorców.
  • Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Dla złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wystarczające jest wysłanie, przed upływem terminów wskazanych poniżej, pisemnego oświadczenia o dostąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy może być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  • Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zakupu Produktów rozpoczyna się od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  • Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zakupu Treści cyfrowych rozpoczyna się od dnia zawarcia wskazanej Umowy. Konsument oraz Przedsiębiorca mogą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy złożyć oświadczenie o rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy, żądając dostarczenia Treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy zakupu Treści cyfrowych.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim POZYTYWNA SFERA przyjął Zamówienie do realizacji, Zamówienie przestaje wiązać.
  • Konsument lub Przedsiębiorca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, wyłącznie, jeżeli nie dokonał rozpakowania dostarczonych Treści cyfrowych, przez co rozumie się jakąkolwiek ingerencję w Treść cyfrową, w szczególności lecz niewyłącznie polegającą na aktywacji linku do Treści cyfrowej, pobraniu Treści cyfrowej.
  • POZYTYWNA SFERA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu lub Treści cyfrowych. POZYTYWNA SFERA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. POZYTYWNA SFERA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcę do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt POZYTYWNA SFERA  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. POZYTYWNA SFERA informuje, że Konsument ma obowiązek poniesienia bezpośrednich koszty zwrotu Produktu (w szczególności koszty przesyłki pocztowej lub kurierskiej). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
  • Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

6.    Reklamacje

 • Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie reklamacji pisemnie lub na elektronicznie, na adresy wskazane w pkt. 1.1. Regulaminu. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacji przez POZYTYWNA SFERA, POZYTYWNA SFERA odeśle na adres e-mail Klienta informację o zaewidencjonowaniu zgłoszeniu reklamacji. W odniesieniu do Produktów oraz Treści cyfrowych, informacje, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Klient powinien wydrukować i dołączyć do paczki wraz z reklamowanym Produktem lub Treścią cyfrową. Paczkę należy odesłać na adres wskazany w pkt. 1.1.
  • Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
 • nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Klienta;
 • przedmiot reklamacji;
 • w przypadku domagania się obniżenia ceny lub odszkodowania, udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragony lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;
 • kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia Produktu powstałych w trakcie ich transportu;
 • podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej, bądź za pomocą faksu.

Brak powyższych danych może utrudniać, a nawet uniemożliwiać rozpoznanie reklamacji w terminie.

 • Jeżeli zakupiony Produkt lub Treść cyfrowa zawiera wady, koszty jego odesłania przez Klienta w ramach reklamacji do Sklepu tradycyjną drogą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, pokrywa Klient. Zgłoszona wada towaru jest przedmiotem badania przez serwis Sklepu pod kątem ustalenia przyczyny jej powstania i wykluczenia w tym zakresie winy Klienta. W przypadku uzasadnionym (uznanie reklamacji) Sklep pokryje koszty wysyłki poniesione wcześniej przez Klienta. W przypadkach nieuzasadnionych (odrzucenie reklamacji, gdy wada powstała z winy Klienta) koszty pozostają po stronie Klienta.
  • Reklamacja rozpoznawana jest przez POZYTYWNA SFERA nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia dostarczenia Produktu lub Treści cyfrowych do POZYTYWNA SFERA. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym. Reklamowany Produkt  lub Treść cyfrowa, powinne zostać odesłane do Sklepu wraz z oryginalnym opakowaniem.

7.    Ochrona treści cyfrowych

7.1.      Treści cyfrowe stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego oraz objęte są ochroną innych przepisów dotyczących własności intelektualnej, w tym w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści cyfrowych przysługują POZYTYWNA SFERA.

7.2.      Klient ma prawo jedynie odtwarzać Treść cyfrową. Klient nie ma prawa korzystania z Treści cyfrowej w sposób inny niż zgodny z jego przeznaczeniem wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz w opisie dostępnym na stronie [***].W szczególności Klient nie ma prawa kopiowania Treści cyfrowej w całości lub jakiejkolwiek części, ani też jej rozpowszechniania lub udostępniania w jakikolwiek sposób.

7.3.      Klient zobowiązany jest zabezpieczyć Treść cyfrową w taki sposób, aby nie był dostępny dla innych osób, a w szczególności chronić przed jakimkolwiek ujawnieniem hasło to Treści cyfrowej.

7.4.      Naruszenie praw POZYTYWNA SFERA do Treści cyfrowych, w tym w szczególności poprzez kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie Treści cyfrowych wiąże się z odpowiedzialnością cywilną lub karną.

8.    Pozasądowe formy rozpoznawania sporów.

8.1.      Poza tradycyjnymi formami rozwiązywania sporów Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych:

1)                 https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php ,

2)                 www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php ,

3)                 www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

8.2.      Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między nim a POZYTYWNA SFERA:

1)                 zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,

2)                 zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

8.3.      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między nim a POZYTYWNA SFERA korzystając z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

8.4.      Konsument może również skorzystać z procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowanej przez Komisję Europejską dostępnej na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .

8.5.      Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. POZYTYWNA SFERA w każdej indywidualnej sprawie będzie osobno wyrażał zgodę bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

9.    Zmiany Regulaminu

9.1.      POZYTYWNA SFERA jest uprawniony do dokonania zmian w Regulaminie z uwagi na ważne przyczyny, takie jak:

1)                 Zmiana przepisów prawa regulujących kwestie, o których mowa w Regulaminie w szczególności zmiana przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego lub Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2)                 Zmiany sposobu sprzedaży Produktów i Treści cyfrowych, polityki zwrotów Produktów i Treści cyfrowych;

3)                 Zmiany sposobu świadczenia usług;

4)                 Zmiana zakresu oferty POZYTYWNA SFERA oraz zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez POZYTYWNA SFERA dotychczasowych towarów, funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

9.2.      O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany elektronicznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz wyświetlając informację o jego zmianie przy pierwszym logowaniu do Sklepu.

10. Pozostałe postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
  1. Regulamin w aktualnie obowiązującej jest dostępny, nieodpłatnie i bez konieczności rejestrowania się w Sklepie, dla każdego Klienta na odpowiednich podstronach Sklepu
  1. Zamówienia będą realizowane wedle postanowień Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia.
  1. Produkty biżuteryjne sprzedawane przez POZYTYWNA SFERA nie są przeznaczone do noszenia przez dzieci. Nie należy zostawiać dziecka w żadnym z tych produktów bez opieki osoby dorosłej. Produkty biżuteryjne jak również sensoryczne zawierają drobne elementy i istnieje ryzyko zachłyśnięcia. POZYTYWNA SFERA nie ponosi odpowiedzialności za złe użytkowanie produktów.
  1. Niektóre produkty wykonywane są ręcznie, dlatego mogą się od siebie nieznacznie różnić.

Załącznik nr 1


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Do:

_________________________________,

____________________

__________________

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić. 

Ciasteczka

§1

Stosowane definicje

 1. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 2. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie i Sklepie, tj. przegląda strony Serwisu i Sklepu, składa zamówienie w Sklepie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy,
 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.pozytywnasfera.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych Towarów i Produktów.
 4. Serwis – serwis dostępny pod adresem www.pozytywnasfera.pl, za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
 5. Administrator danych osobowych i Sprzedawca – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących i Użytkowników serwisu jest Sprzedawca, tj. Adam Paciuszkiewicz prowadzącego działalność gospodarczą i wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą ADIKU Adam Paciuszkiewicz adres ul. Zagórna 16/25 00-441 Warszawa NIP: 5272380189 REGON: 362456923
 6. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Serwis i Sklep używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Sklepu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
 3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

§3

Cele cookies.

1. Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości stron Serwisu i Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
  1. dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu i Sklepu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
 2. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu i Sklepu.
 3. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu i Sklepu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowaliśmy na stronie:
 • Piksel Facebooka, który pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych reklam w tym serwisie społecznościowym,
  • Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach,
 • Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

§4

Akceptacja lub zmiana ustawień cookies.

 1. Klikając ”Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
 2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzystasz podczas przeglądania stron.
 3. Niektóre pliki cookies – tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i Sklepu.
 4. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Serwisu i Sklepu.
 5. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 6. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych).

§5

Postanowienia końcowe.

 1. Serwis i Sklep zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i Sklepu.